Kärhana barada

"Türmenawtoulaglary" agentiliginiň 2020-nji ýylyň 31-nji martyndaky çykaran 33-Ö belgili buýrugy esasynda gaýtadan bellige alynan kärhanadyr. "MaryAwtoulag" önümçilik birleşigi oz işini Türkmenistanyň kanunlara we beýleki hereket edýän kanunçylyk hukuknamalaryna, "Türkmenawtoulaglary" agentliginiň buýruklaryna we görkezmelerine, Birleşigiň tertipnamasyna laýyklykda alyp barýar.

Sargytlar

Familiýaňyz, adyňyz

Ulagyň barmaly senesi we sagady

Nireden

Nirä

E-mail

Telefon belgiňiz

Sargydyň dowamlygy

Awtobusyň sany

Awtobusyň sany

Familiýaňyz, adyňyz

Ulagyň barmaly senesi we sagady

Nireden

Nirä

E-mail

Telefon belgiňiz

Sargydyň dowamlylygy

Awtobusyň sany

Awtobusyň sany